การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางอารีย์  คงบุรี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นางฐิตาพร  อินทรแพทย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ได้ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 15  – 18 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจัดซื้อพัสดุวงเงินเล็กน้อยตามกฎกระทรวง ซึ่งดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอีกทั้งได้เป็นการบูรณาการงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์