คุรุสภา

บทบาทและภารกิจ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ณ จุดบริการงานคุรุสภาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตในแต่ละจังหวัด ไปปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อร่วมมือในการให้บริการงานตามกรอบภารกิจของคุรุสภา ด้านการควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งการให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิขาขีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนี้

นางสาวธันยรัศมิ์ สมบูรณ์พงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่คุรุสภา

นายวงศกร ตั้งทรงจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่คุรุสภา

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์