หน่วยงานตรวจสอบภายใน ศธจ.

หน่วยตรวจสอบภายใน

มีขอบข่ายภารกิจในความรับผิดชอบโดยมีผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

มีผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้

  1. นางอารีย์ คงบุรี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และรับผิดชอบ ดังนี้

1.1 รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายในสูงมากเป็นพิเศษ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดลักษณะมาตรฐาน     ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทำความเห็นสรุปรายงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนะการดำเนินการ เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน

1.2 ควบคุม กำกับ กลั่นกรอง ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ด้านงานตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด้านงานบริหารการตรวจสอบ ด้านงานธุรการ และสารสนเทศ

1.3 สอบทานการตรวจสอบงบเดือน และใบสำคัญคู่จ่ายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

1.4 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และสถานศึกษาก่อนเสนอศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในประจำปีรายงานต้นสังกัดต่อไป

1.5 ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามกรอบภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน แก่หน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการเงิน และการดำเนินงาน มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ แนวปฏิบัติมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม อบรมสัมมนาแก่หน่วยงานในสังกัด

1.6 สอบทานระบบควบคุมภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยรับตรวจในจังหวัดปราจีนบุรี

1.7 สอบทานการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ โครงการ การเงิน การบัญชี การพัสดุ เพื่อให้มีความถูกต้องความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการเงินและตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ พร้อมทั้งสรุปข้อตรวจพบ จัดทำรายงาน การตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติตามรายงานการตรวจสอบ

1.8 สอบทานการตรวจสอบ ติดตาม การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

1.9 สอบทานการตรวจสอบงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งสรุปข้อตรวจพบ จัดทำรายงาน การตรวจสอบ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามรายงานการตรวจสอบ

1.10 ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรมจัดทำคู่มือสำหรับการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอด ชี้แจง อบรมสัมมนาแก่หน่วยงานในสังกัด

1.11 สอบทานการรายงานการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน และการสอบทานระบบความเพียงพอของระบบ ควบคุมภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

1.12 สอบทานการดำเนินงานการตรวจสอบ ติดตาม ตามภารกิจและนโยบายของคณะรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

1.13 สอบทานการดำเนินงานติดตามงบประมาณในหมวดงบลงทุนของหน่วยรับตรวจ และตรวจสอบรายงานเพื่อนำเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเสนอกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.14 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. นางฐิตาพร อินทรแพทย์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปฏิบัติการ

หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

2.1 ปฏิบัติงานธุรการของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

2.2 จัดทำกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และการทบทวนกฎบัตรประจำปี

2.3 จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ

2.4 ตรวจสอบงบเดือน และใบสำคัญคู่จ่ายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

2.5 ปฏิบัติงานออกรายงานผลการตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และสถานศึกษาก่อนเสนอศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในประจำปีรายงานต้นสังกัดต่อไป

2.6 ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามกรอบภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน แก่หน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการเงิน และการดำเนินงาน มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ แนวปฏิบัติมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม อบรมสัมมนาแก่หน่วยงานในสังกัด

2.7 ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยรับตรวจในจังหวัดปราจีนบุรี

2.8 ปฏิบัติงานตรวจสอบการบริหารงบประมาณ โครงการ การเงิน การบัญชี การพัสดุ เพื่อให้มีความถูกต้องความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการเงินและตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ พร้อมทั้งสรุปข้อตรวจพบ จัดทำรายงาน  การตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติตามรายงานการตรวจสอบ

2.9 ปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตาม การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

2.10 ปฏิบัติงานตรวจสอบงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งดำเนินการสรุปข้อตรวจพบ จัดทำรายงานการตรวจสอบ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามรายงานการตรวจสอบ

2.11 ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรมจัดทำคู่มือสำหรับการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอด ชี้แจง อบรมสัมมนาแก่หน่วยงานในสังกัด

2.12 ปฏิบัติงานการออกรายงานการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน และการสอบทานระบบความเพียงพอของระบบ ควบคุมภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

2.13 ปฏิบัติงานการตรวจสอบ ติดตาม ตามภารกิจและนโยบายของคณะรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

2.14 ปฏิบัติงานการติดตามงบประมาณในหมวดงบลงทุนของหน่วยรับตรวจและตรวจสอบรายงานเพื่อนำเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเสนอกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2.15 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์