โครงสร้างการบริหารงาน

 

นายณัทชัย ใจเย็น
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี


นายสมคิด  ศรีปราชญ์
รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี


นางสาวสมจิตร ธรรมวิชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางนิศารัตน์ เหมือนตา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสายรุ้ง  พิลาแพง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

 

– ว่าง –

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนนายสมเจตน์ เชาวน์ดี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา


นางสาวภณิษา  พรมโน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลนายกิติคุณ ประสังสิต
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการนางวนิดา ศิลปกิจโกศล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นางอารีย์ คงบุรี
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์